Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku

Informacje RODO

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Właściciel Portalu Sacrosongdwp.pl / Administrator Danych Osobowych:
„Parafia MB Królowej Polski, 05-400 Otwock, ul. Czerska 21, Regon: 040120641
NIP: 532 168 95 68″

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, tzw. „RODO”).
Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we
wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie
z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące
Ciebie informacje.
Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych
osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać
z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak
większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.
W kontekście wejście w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki
informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez
RODO informacje.
[Rola MH INVEST w kontekście RODO]
W rozumieniu RODO MH INVEST przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli
Administratora Danych Osobowych („Administrator”, „ADO”).
[Cel: realizacja umowy]
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / usług, w
tym również w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej,
zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i dostosowania Portalu do preferencji i
oczekiwań użytkownika.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Przetwarzane są w szczególności następujące dane:
 login
 e-mail
 wiek
 płeć
 adresy IP rejestracji, logowania, itp.
[Cel: uzasadnione interesy]
Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych
produktów lub Zaufanych Partnerów a także by lepiej dostosować usługi do Państwa
preferencji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Przetwarzane są w szczególności następujące dane:
 login
 e-mail
 wiek
 płeć
 adresy IP rejestracji, logowania, itp.
[Profilowanie]
Powyższe dane wraz z innymi danymi „technicznymi” pozyskanymi podczas korzystania
z Portalu, mogą być wykorzystane do profilowania preferencji użytkowników, zgodnie z
ideą funkcjonalności tego rodzaju Portali (chodzi np. o preferencje co do filmów). Dane
te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
[Czas przetwarzania]
Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy – w
celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach
archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
[Przekazywanie innym podmiotom]
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania
umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych
w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator oświadcza, ze nie przekazuje Danych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również, ze nie korzysta z
podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. W przypadku, gdyby sytuacja się
zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo
partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów
zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.
[Kategorie odbiorców danych]
Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do
ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W szczególności Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT,
usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), itp.
Ponadto Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym
zaufanym Partnerom Marketingowym / agencjom marketingowym, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie
tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora
jako administratora danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na
podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z
zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
[Podstawy prawne, w tym inne niż zgoda]
Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu
możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych
podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których
dane będą przetwarzane. W szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu
wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje
art. 6 RODO.
[Państwa prawa]
Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
■ Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać
szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są
przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o
informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
■ Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych.
Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je
przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są
one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane
powinny być usunięte
■ Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
Ponadto, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
 W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
 W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje
Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych w strukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować  się z
administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych (o ile został
powołany), korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub
odpowiedniego formularza na stronie http://sacrosongdwp.pl/kontakt
[Informacja o wymogu podania danych]
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu
zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do
zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania
nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż
zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.